Добра праця вчених

Добра праця вчених

Металургійна промисловість України є однією з основних бюджетона-повнюючих галузей народного господарства країни. Вітчизняні заводи, що виробляють кольорові метали, в даний час ритмічно функціонують, забезпе-чуючи роботою і стабільним заробітком велику кількість людей.
Оскільки розвиток сучасної цивілізації немислимий без використання кольорових металів, потреба у фахівцях з металургії кольорових металів буде і далі рости.

В Україні підготовкою основних фахівців-металургів прискіпливо за-ймаються провідні вчені та науково-педагогічні фахівці з кольорової металу-ргії Національної металургійної академії (м.Дніпропетровськ), Запорізької державної інженерної академії (м.Запоріжжя) і Донецького національного технічного університету (м.Донецьк).

Металургійна промисловість України є однією з основних бюджетона-повнюючих галузей народного господарства країни. Вітчизняні заводи, що виробляють кольорові метали, в даний час ритмічно функціонують, забезпе-чуючи роботою і стабільним заробітком велику кількість людей.
Оскільки розвиток сучасної цивілізації немислимий без використання кольорових металів, потреба у фахівцях з металургії кольорових металів буде і далі рости.

В Україні підготовкою основних фахівців-металургів прискіпливо за-ймаються провідні вчені та науково-педагогічні фахівці з кольорової металу-ргії Національної металургійної академії (м.Дніпропетровськ), Запорізької державної інженерної академії (м.Запоріжжя) і Донецького національного технічного університету (м.Донецьк).
Для плідної підготовки студентів науково-педагогічні працівники по-стійно розробляють допоміжний матеріал для кращого засвоєння накопиче-них знань. Для глибшого вивчення теоретичних основ та придбання практич-них навичок колектив провідних вчених вищеназваних ВНЗ з 2006 р. почав розробку комплекту підручників «Металургія кольорових металів».
В тісній співпраці спеціалізованих кафедр колективом вчених у складі Пожуєва В.І., Іващенка В.І., Червоного І.Ф., Грицая В.П., Смирнова В.О., Бредихіна В.М., Маняка М.О., Гольцової М.В., Ігнатьєва В.С. і Шевелева О.І. розроблено підручники, що охоплюють головні етапи отримання кольо-рових металів, починаючи з рудної та вторинної сировини, та закінчуючи ра-фінуванням і випуском товарної продукції. Це є фундаментальний навчаль-ний матеріал з кольорової металургії, який має особливе значення для народ-ного господарства України і є першим у вітчизняній науково-педагогічній лі-тературі системним висвітленням теорії і практики металургії кольорових металів.
Матеріал підручників базується на фундаменталізації освіти і розрахо-вано на нову організацію навчального процесу для підготовки фахівців за всі-ма освітньо-кваліфікаційними рівнями з напряму «Металургія».
Враховуючи якість і цінність інформації, Міністерством освіти і науки, та молоді і спорту України цей комплект підручників рекомендовано, як на-вчальний матеріал для ВНЗ України. Комплект підручників «Металургія ко-льорових металів» складається з 8 підручників: сировинні ресурси і виробни-цтво; збагачення руд кольорових металів; теоретичні основи процесів кольо-рової металургії; вторинна металургія кольорових металів; металургія благо-родних металів;  металургія важких металів – технологія свинцю, цинку, міді та нікелю; технологічне проектування у кольоровій металургії.
Комплект добре ілюстрований, за змістом та викладанням матеріалу відповідає кращим зразкам навчальної літератури. Він повністю відповідає навчальним програмам за галузевим стандартом освіти, націлений на підго-товку студентів.
Керівництвом Запорізької державної інженерної академії здійснено ви-дання повного комплекту у необхідній кількості для підготовки студентів та підвищення рівня кваліфікації інженерно-технічних працівників підприємств.
Розробку комплекту підручників «Металургія кольорових металів» розглянуто на засіданнях вчених рад Запорізької державної інженерної ака-демії, Донецького національного технічного університету, Запорізького наці-онального технічного університету та інших ВНЗ України та рекомендовано на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Бажаємо співавторам успіхів в досягненні признання колективної праці на благо нашої країни та подальших творчих успіхів в підготовці висококва-ліфікованих фахівців.

Дюдкин Дмитро Олександрович – доктор технічних наук, професор, лауреат Державної преміі України в галузі науки і техніки, Академік академії інженерних наук України

Добавить комментарий